Stuurgroep Nieuwe Scheikunde

De Stuurgroep Nieuwe Scheikunde stuurde het veranderingsproces aan en bewaakte dit.
Deze taak had de stuurgroep van 2003-2010.
  • Tot 2007 lag de nadruk op het ontwikkelen van het examenprogramma, voorbeeldmodulen en netwerkvorming.
  • Vanaf 2008 stuurt de stuurgroep het examenexperiment aan.
  • In 2010 wordt het examenprogramma geëvalueerd.

Samenstelling Stuurgroep

Gerard van Koten

Prof. Dr. G. van Koten was hoogleraar Organische Synthese Universiteit Utrecht. Was ook werkzaam bij TNO, hoogleraar Organometaalchemie aan UvA. Auteur van een zeer groot aantal wetenschappelijke publicaties en octrooien. Was voorzitter van de Academiecommissie voor de Chemie van de KNAW. Heeft als decaan aanzet gegeven tot vernieuwing van het onderwijs aan de Faculteit Scheikunde van de UU en de aansluiting met het VWO.

Was voorzitter van de Verkenningscommissie (voorjaar 2002) en Commissie Vernieuwing Scheikunde havo en vwo (schooljaar 2002-2003). Was lid van de Profielcommissie N&G en N&T (2004-2007). 

Frank Seller

Frank Seller was ruim vijfentwintig jaar conrector van het Niels Stensen College in Utrecht. Na sluiting van de school is hij als onderwijskundig adviseur in dienst bij zijn schoolbestuur. Vanuit zijn ervaring is hij betrokken bij:
- vakinhoudelijke innovaties;
- fusieprocessen;
- invoering basisvorming en tweede fase;
- de school als lerende organisatie;
- onderwijs op maat voor migrantenkinderen.

Dat laatste werkveld is actueel, gezien de publieke discussie over segregatie en spreiding. Frank was lid van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. Daarnaast was Frank voorzitter van Sint Bonaventura, de katholieke afdeling van de Aob: "Ik vind dat erg belangrijk; leraren zijn dragers van identiteit en dus ook van vernieuwing."

Harrie Meinema

Dr. H.A. Meinema was senior scientist materiaalchemie TNO-TPD te Eindhoven. Auteur van een groot aantal wetenschappelijke publicaties, octrooiaanvragen en onderzoeksrapporten voor overheidsinstellingen en industriële opdrachtgevers. Belangrijkste werkgebieden waren organometaalchemie, katalyse, farmaceutica, milieueffecten en materiaalchemie.

Was ambtelijk secretaris van de Verkenningscommissie en de Commissie Vernieuwing Scheikunde havo en vwo.

Emiel de Kleijn

Emiel de Kleijn is sinds augustus 2007 in dienst van de Stichting Leerplan Ontwikkeling in Enschede als projectleider scheikunde. Hij is al jaren betrokken bij verschillende nationale en internationale science-olympiaden. Hij heeft vijfentwintig jaar gewerkt als natuur- en scheikundedocent in het voortgezet onderwijs. Hij is vakdidacticus aan een lerarenopleiding geweest en hij was verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als voorlichter en beleidsmedewerker van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Middelbare scholieren motiveren en enthousiasmeren voor natuurwetenschappen in het algemeen en scheikunde in het bijzonder heeft zijn warme belangstelling. 

Jan Apotheker

Jan Apotheker is als vakdidacticus verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij functioneert als docent in de lerarenopleiding en in de E/C-master. Tevens is hij verbonden aan het Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling, waar hij onderzoek heeft gedaan naar de invoering van samenwerkend leren. Hij was lid van de visitatie commissie scheikunde.

In het kader van studiestijgers is hij coach voor de groep docenten die inmiddels een groot aantal modules voor klas 3, 4 en 5 heeft gemaakt. Hij is lid van de 'Beirat Chemie in Kontext'.

 
Astrid Bulte

Astrid Bulte is als Universitair Hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht bij het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (FIsme, voorheen CdBeta). Zij versterkt sinds maart 2007 de Stuurgroep met haar internationale expertise op het gebied van context-concept benaderingen. Op dit gebied heeft zij diverse toonaangevende publicaties geschreven.

In Nieuwe Scheikunde is het een kerngedachte om leerlingen te leren een contextvraag te verbinden met het aanleren van scheikundige begrippen. Samen met de coaches van de verschillende ontwikkelteams is het Astrids taak om die visie op het leren van scheikunde uit te  werken in een raamwerk voor context-concept modules. En vervolgens op basis van de ervaringen dit raamwerk te evalueren.

 

 

 
Naam Datum Omvang Eigenaar
\